30.07.2019

На основание чл. 14, ал.1 и 8 , чл.35, ал.1 от ЗОС и в изпълнение на Заповед № 325/ 17.07.2019 год. на Кмета на община Сатовча

О Б Я В Я В А:

Публичен търг с явно наддаване за:

 

            1.Продажба на земеделски имот с начин на трайно ползване друга селскостопанска територия, с площ от 3.415 дка ( три декара четиристотин и петнадесет квадратни метра), находящ се в местността „Карамешинско”, в землището на село Долен съставляващ имот № 076039( нула седемдесет и шест хиляди нула тридесет и девет), актуван с АЧОС № 968 / 13.05.2019 г  с начална тръжна цена в размер на 4 951,75 лв ( четири хиляди деветстотин петдесет и един лева и 75 ст.)

                               Депозит за участие в търга – 500.00 лв.

 

                2. Отдаване под наем на масивна сграда – гараж, със застроена площ от 30 кв.м, находящ се в източната част на ПИ – 86 по плана на село Годешево, актуван с Акт за частна общинска собственост № 974/18.06.2019г, с начална тръжна цена 75.00лв ( седемдесет и пет лева) – без ДДС за месечен наем със срок на ползване 3 години по договор.

                               Депозит за участие в търга – 100 лв.

 

                 Търгът ще се проведе на 14.08.2019 год. от 14.00 часа в залата на Общинска администрация – Сатовча, съгласно условията регламентирани в Наредба № 2 на Общински съвет Сатовча

 

Депозити за участие в търга  да се внасят в брой в касата на Общинска  администрация   Сатовча до 17.00 часа на деня предхождащ търга.

 

            При необходимост повторен търг ще се проведе на 21.08.2019 год.в същия час и на същото място.           

           

Д-р АРБЕН МИМЕНОВ

Кмет на община Сатовча