26.08.2019

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС и в  изпълнение на Заповед № 370/ 20.08.2019 г.на Кмета на община Сатовча

ОБЯВЯВА:

Публичен търг с явно наддаване за:

                      

1.Продажба на земеделски имот с начин на трайно ползване друга селскостопанска територия, с площ от 0.124 дка ( нула декара сто двадесет и четири квадратни метра), находящ се в местността „Милев гроб”, в землището на село Долен съставляващ имот № 069026( нула шестдесет и девет хиляди нула двадесет и шест), актуван с АЧОС № 975 / 27.06.2019 година  с начална тръжна цена в размер на 558.00 ( петстотин петдесет и осем лева )

                               Депозит за участие в търга – 50 лв.

 

                2. Продажба на земеделски имот с начин на трайно ползване друга селскостопанска територия, с площ от 2.663 дка ( два декара шестстотин шестдесет и три квадратни метра), находящ се в местността „Балкова ливада”, в землището на село Долен съставляващ имот № 069027( нула шестдесет и девет хиляди нула двадесет и седем), актуван с АЧОС № 976 / 27.06.2019г  с начална тръжна цена в размер на 3 861,00 лв.( три хиляди осемстотин шестдесет и един лева)

                               Депозит за участие в търга – 400 лв

 

 

                3. Продажба на земеделски имот с начин на трайно ползване друга селскостопанска територия с площ от 2.511 дка ( два декара петстотин и единадесет кв.м), находящ се в местността „Милев гроб”, в землището на село Долен съставляващ имот № 069029 ( нула шестдесетт и девет хиляди нула двадесет и девет), актуван с АЧОС № 980 / 27.06.2019г. с начална тръжна цена в размер на 3 641,00 лв. ( три хиляди шестстотин четиридесет и един лева)

                               Депозит за участие в търга – 400 лв.

 

               

                4. Продажба на земеделски имот с начин на трайно ползване друга селскостопанска територия с площ от 1.717 дка ( един декар седемстотин и седемнадесет кв.м), находящ се в местността „Милев гроб”, в землището на село Долен съставляващ имот № 069032 ( нула шестдесетт и девет хиляди нула тридесет и две), актуван с АЧОС № 981 / 27.06.2019г. с начална тръжна цена в размер на 2 490,00 лв. ( две хиляди четиристотин и деветдесет лева)

                               Депозит за участие в търга – 250 лв.

 

 

                5. Продажба на земеделски имот с начин на трайно ползване друга селскостопанска територия с площ от 1.564 дка ( един декар петстотин шестдесет и четири кв.м), находящ се в местността „Долни банян”, в землището на село Долен съставляващ имот № 074042( нула седемдесет и четири хиляди нула четиридесет и два), актуван с АЧОС № 977 / 27.06.2019г. с начална тръжна цена в размер на 2 268,00 лв. ( две хиляди двеста шестдесет и осем лева)

                               Депозит за участие в търга – 250 лв.

 

               

                6. Продажба на земеделски имот с начин на трайно ползване друга селскостопанска територия с площ от 0.823 дка ( нула декара осемстотин двадесет и три кв.м), находящ се в местността „Долни банян”, в землището на село Долен съставляващ имот № 074043( нула седемдесет и четири хиляди нула четиридесет и три), актуван с АЧОС № 978 / 27.06.2019г. с начална тръжна цена в размер на 1 193,00 лв. ( хиляда сто деветдесет и три лева)

                               Депозит за участие в търга – 100 лв.

               

                7. Продажба на земеделски имот с начин на трайно ползване друга селскостопанска територия с площ от 1.217 дка ( един декар двеста и седемнадесет кв.м), находящ се в местността „Долни банян”, в землището на село Долен съставляващ имот № 074044( нула седемдесет и четири хиляди нула четиридесет и четири), актуван с АЧОС № 979 / 27.06.2019г. с начална тръжна цена в размер на 1 765,00 лв. ( хиляда седемстотин шестдесет и пет лева)

                               Депозит за участие в търга – 200 лв.

 

                8. Продажба на земеделски имот с начин на трайно ползване друга селскостопанска територия с площ от 0,615 дка ( нула декара шестстотин и петнадесет кв.м), находящ се в местността „Проданица”, в землището на село Ваклиново съставляващ имот № 006015( нула нула шест хиляди нула петнадесет), актуван с АЧОС № 982 / 27.06.2019г. с начална тръжна цена в размер на 615,00 лв. шестстотин и петнадесет лева)

                               Депозит за участие в търга – 50 лв

 

 

 

Търгът да се проведе на 18.09. 2019 година от 14 часа в залата на  Общинска администрация – Сатовча, съгласно условията регламентирани в Наредба № 2 на Общински съвет – Сатовча.

                Депозитите за участие в търга да се внасят в брой в касата на Общинска администрация  - Сатовча до 17. 00  часа на деня предхождащ търга.

 

                При необходимост, повторен търг да се проведе на 25.09.2019 год. в същият час и на същото място.

               

д-р АРБЕН МИМЕНОВ

Кмет на община Сатовча