16.10.2019

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС и в  изпълнение на Заповед № 478/ 14.10.2019 г.на Кмета на община Сатовча

ОБЯВЯВА:

Публичен търг с явно наддаване за:

               

                1.Продажба на поземлен имот № 269, с площ от 2 500 кв.м по плана на село Крибул, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1026 / 02.09.2019г  с начална тръжна цена в размер на 5 600 лв ( пет хиляди и шестстотин лева.)

                               Депозит за участие в търга – 500.00 лв.

 

                2. Продажба на поземлен имот № 267, с площ от 701 кв.м по плана на село Крибул, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1025/02.09.2019г с начална тръжна цена в размер на 1 800 лв. / хиляда и осемстотин лв/

                Депозит за участие в търга – 200.00 лв

 

                3. Продажба на поземлен имот № 268, с площ от 1247 кв.м по плана на село Крибул, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1016/02.09.2019г с начална тръжна цена в размер на 3000 лв. / три хиляди лв/

                Депозит за участие в търга – 300.00 лв

 

Търгът да се проведе на 06.11. 2019 година от 14 часа в залата на  Общинска администрация – Сатовча, съгласно условията регламентирани в Наредба № 2 на Общински съвет – Сатовча.

                Депозитите за участие в търга да се внасят в брой в касата на Общинска администрация  - Сатовча до 17. 00  часа на деня предхождащ търга.

 

                При необходимост, повторен търг да се проведе на 13.11.2019 год. в същият час и на същото място.

 

РУМЕН ОРАЧЕВ

ВрИД Кмет на община Сатовча