09.05.2019

ОБЩИНА САТОВЧА

Във връзка с реализирането на  проект: “Социално-икономическа интеграция чрез интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование и работа на уязвими групи в община Сатовча“ , финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ТРУДОВ МЕДИАТОР“

 

Наименование на длъжността: ТРУДОВ МЕДИАТОР

Брой свободни работни места: 3 бр.

Място на работа: за място на работа се определя сградата на общинска администрация Сатовча, както и работа на терен.

Кратко описание на длъжността:  

 • Работа с умения за обобщаване и анализиране на информацията, за проучване и обобщаване на различни практики, проблеми и алтернативни решения, комуникативност, умения за общуване, работа в екип;
 • При равни други условия, представители на групите в неравностойно положение на пазара на труда ще се назначават с предимство;
 • Подпомагане при попълване на различни документи;
 • Длъжността “трудов медиатор” ще обслужва търсещите работа лица (приоритетно групите в неравностойно положение на пазара на труда – безработни младежи, продължително безработни лица, безработни лица с трайни увреждания, безработни от ромската общност и др.);
 • Като приоритет в тяхната работа ще бъде работата с безработни от ромската общност.

Кандидатите, желаещи подробно да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността, могат да го направят в Деловодството на Община Сатовча.

Необходими документи:

 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Копие от диплома за завършено образование;
 • Заявление – молба.

Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 • Завършено основно образование;
 • Принадлежност към местна уязвима етническа общност;
 • Владеене на езика на общността /ромски/;
 • Комуникативни умения;
 • Компютърна грамотност (MS Word, Internet, електронна поща).

Начин на провеждане на конкурса (в рамките на един ден):

Изборът на трудов медиатор ще се осъществи на два етапа:

І. Разглеждане на постъпилите документи от комисия

ІІ. Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

Дата, час и място на провеждане на конкурса:

Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

Място за подаване на документи:

Документите, необходими за кандидатстване се подават в деловодството на Община Сатовча, на адрес с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов“ №37

Краен срок за подаване на документи

Крайният срок е до  17:00 часа на 14.05 .2019г.

Място за провеждане на интервю с кандидатите:

Интервюто ще се проведе в Заседателната зала на общински съвет Сатовча, разположена на първи етаж в административната сграда на Община Сатовча, на адрес с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов“ №37

Обявяване на резултатите:

Окончателните резултати от конкурса ще бъдат обявени на интернет страницата на Община Сатовча, както и на информационното табло, намиращо се в административната сграда.