27.11.2020
Информационен лист
 
     Уважаеми жители на община Сатовча,
 
     Уведомяваме Ви, че приемът за заявления по обявената по медиите месечна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка ще започне от 02.12.2020 година (сряда).
     Заявлението-декларация с приложените към него документи се подава в дирекция „Социално подпомагане“ - Сатовча:
     - лично, като се прилага лична карта (за справка);
     - чрез лицензиран пощенски оператор, като заявлението декларация следва да е в оригинал;
     - по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване с квалифициран електронен
подпис или персонален идентификационен код на НОИ:  http://www.egov.bg/
- на извънредно въведения електронен адрес: [email protected]
 
Д-р Арбен Мименов
Кмет на община Сатовча