23.11.2021

Уведомление

за план-сметка за ТБО за 2022 год.

   На основание чл.66, ал.1 и ал.2 от АПК и във връзка с чл.66, ал.3, т.2 от Закона за местните данъци и такси, Общинска администрация – Сатовча уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на Общ административен акт за одобряване на План-сметка за прогнозните приходи и разходи по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 год., в съответствие с изискванията на ЗУО и ЗМДТ, за предоставяните от община Сатовча за услуги.

   За осигуряване на дейностите по управление на битови отпадъци в план – сметката за 2022 год. са предвидени средства в размер на 712 278.00 лв. съгласно проект на предложение на Кмета на община Сатовча за решение на Общински съвет – Сатовча относно:

   Приемане на План-сметка за прогнозните приходи от ТБО и разходите на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 год.

    Заинтересованите лица и организации, могат да дават писмени предложения и възражения по проекта на решение на е-mail: [email protected] или в деловодството на община Сатовча в едномесечен срок от датата на оповестяване на настоящото уведомление

   Настоящото уведомление да се публикува на интернет страницата на община Сатовча на основание чл.66, ал.1 и ал.2 от АПК.