01.11.2019

OБЯВЛЕНИE

ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

            Съгласно чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Сатовча, обявява обществена консултация и приема предложения и становища относно проект за актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Сатовча през 2019г., приета с Решение № 484 / 31.01.2019г. на Общински съвет – Сатовча.

Проект за актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Сатовча

1. Допълва в годишната Програма за управление и разпореждане с имоти обшинска собственост в община Сатовча през 2019г  раздел „Г”  Имоти, които община Сатовча има намерение да учреди за безвъзмездно право  на ползване на имоти общинска собственост на учреждения на бюджетна издръжка, или на сдружения с нестопанска цел

т.1 Учредяване безвъзмездно право на ползване на футболен стадион, находящ се в УПИ ХVІІІ, кв.38 по плана на село Вълкосел за срок от 5 години в полза на ФК „Стрела – 2003” с. Вълкосел, с ЕИК 101688515, представлявано от Румен Иванов Синанов- председател на УС

 2. В раздел „А“- имоти, които общината има намерение да предостави под наем се добавя:

т.9- Отдаване под наем на помещение находящо се в приземен етаж от сграда кметство с. Туховища, с площ от 40 кв.м кв.м

т.10- Отдаване под наем на помещение находящо се в приземен етаж от сграда „Младежки дом” с. Туховища с площ от 75 кв.м

т.11- Отдаване под наем на помещение находящо се на първи етаж от сграда „Младежки дом” с. Туховища с площ от 88 кв.м

т.12- Отдаване под наем на помещение находящо се на първи етаж от сградата на „читалище” с. Сатовча с площ от 18 кв.м

т.13- Отдаване под наем на общински терен петно № 1 с площ от 70 кв.м петно № 2 с площ от 16 кв.м, петно № 3 с площ от 48 кв.м и петно № 4 с площ от 48 кв.м за разполагане на преместваеми  временни търговски обекти в село Слащен община Сатовча

 т.14- Отдаване под наем на общински терени петно № 1 за разполагане на преместваем  временен търговски обекти в село Годешево община Сатовча с площ от 17 кв.м

  Предложения и становища по предложената актуализация се приемат в деловодството на Общинска администрация – Сатовча, в срок до 02.12.2019 г. и на e-mail:  [email protected][email protected];

Мотиви: 

В Общинска администрация – с.Сатовча са постъпили молби от граждани за отдавяне под наем  на гореописаните имоти общинска собственост. Към настоящият момент общината не използва същите имоти и отдаването им под наем  ще се повиши приходната част на общинския бюджет.