15.10.2020

З А П О В Е Д

№ 532/14.10.2020г.

            На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси във връзка с определяне на границите на районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване, видът на предлаганите услуги в съответния район, както и честотата на сметоизвозване в община Сатовча за 2020 година.

О П Р Е Д Е Л Я М

            Районите и вида на услугите по чл.62 от Закона за местните данъци и такси, които ще се извършват на територията на община Сатовча, от Общинска администрация - Сатовча по Решение № 11-РД-342-01/25.09.2020г., издадено от Регионална инспекция по околната среда и водите - Смолян за извършване на дейност по транспортиране (събиране и транспортиране) отпадъци от населението до регионално депо за отпадъци село Барутин, община Доспат           

            І. РАЙОНИ

            Услугата сметосъбиране и сметоизвозване ще се извършва за 14-те населени места в община Сатовча при граници:

  1. Включват се всички улици, обществено обслужващи обекти, търговски обекти, бензиностанции, всички имоти на физически и юридически лица, териториите на бившите стопански дворове, както и зоните обхващащи цехове и други предприятия, намиращи се в строителни, регулационни и извън регулационни граници и всички урегулирани поземлени имоти извън урбанизираните територии, както и зони за отдих и вилни зони и други обекти на които са предоставени съдове за смет.

            2. За имотите, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.

            3. Във всички райони на 14-те населени места в община Сатовча, такса „битови отпадъци да се формира от:

            - Такса за сметосъбиране и сметоизвозване.

            - Такса за поддържането на депата и обезвреждане на битовите отпадъци.

            - Такса за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.           

            ІІ. ВИД НА ИЗВЪРШВАНИТЕ УСЛУГИ

            1. Сметосъбиране на битовите отпадъци и транспортирането им до регионално депо за твърди битови отпадъци.

            2. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

            ІІІ. ЧЕСТОТА НА СМЕТОИЗВОЗВАНЕ

            Честотата на сметоизвозване е минимум 4 пъти месечно за кофа тип „МЕВА”и контейнер тип „БОБЪР” по населени места.           

            ІV. ГРАФИК ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ

            1. Понеделник: - с. Боголин, част от с. Вълкосел; - с. Жижево, част от с. Кочан.

            2. Вторник: - част от с. Вълкосел, с. Туховища, част от с. Кочан.

            3. Сряда: - с. Годешево, част от с. Слащен, част от с. Кочан.

            4. Четвъртък: част от с. Сатовча, част от с. Слащен, с. Фъргово.

            5. Петък: - с. Ваклиново, с. Осина, с. Долен, с. Крибул, с. Плетена.           

            V. ОТГОВОРНИ ЛИЦА           

            1. Звеното към Общинска администрация - Сатовча, което организира и извършва дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци да спазва стриктно точки ІІ, ІІІ и ІV от настоящата заповед.

            2. Кметовете по населени места в Община Сатовча да следят за спазването на точка ІІІ от настоящата заповед и контролират работата на сметосъбиращите автомобили по квартали, улици и територии за обществено ползване и да представят месечните протоколи до първо число на следващия месец за съответното населено място, а за село Сатовча - Директор дирекция ПООСГРАОА, гл. експерт „Земеделие и гори” при ОбА Сатовча - Илхан Карагьозов.           

Препис от настоящата заповед да се предостави на кметовете по населени места, Директор дирекция ПООСГРАОА, гл. експерт „Земеделие и гори” при ОбА Сатовча  Илхан Карагьозов и водачите извършващи услугите по сметосъбиране и сметоизвозване за сведение и изпълнение, както и да се постави на видно място на определените за целта места и да се публикува на интернет страницата на Общината.

            Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Илхан Карагьозов - Директор дирекция ПООСГРАОА и гл. експерт „Земеделие и гори” към Общинска администрация Сатовча 

д-р АРБЕН МИМЕНОВ

Кмет на община Сатовча

Изготвил:

Илхан Карагьозов – директор дирекция ПООСГРАОА и гл. експерт „Земеделие и гори”