15.01.2021

П О К А Н А

за публично обсъждане на проекта на бюджет за 2021 г. на община  Сатовча

     На основание чл. 84 от Закон за публичните финанси и чл. 27, Раздел V от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сатовча, каним всички заинтересовани граждани и структури на общината на 26.01.2021 год. от 09.00 до 11.00 часа в залата на Общински съвет – Сатовча на среща за публично обсъждане на ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2021 г. на община Сатовча.

Материали за публичното обсъждане са публикувани  на интернет страницата на общината.

д-р АРБЕН МИМЕНОВ

Кмет на община Сатовча