30.06.2021

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

          Във връзка с внесено в РИОСВ – Смолян уведомление с вх. №КПД-11-335/23.06.2021г. за инвестиционно предложение „Преустройство на съществуваща сграда за отглеждане на 50 броя крави и телета” в ПИ с идентификатор 04707.3.484, находящ се в м. „Бърдо”, землище на с. Боголин, обл. Благоевград уведомяваме заинтересованите страни, че копие от документацията e качена на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36455 

          Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Дичо Петров" №16, гр. Смолян и/или на място в сградата на РИОСВ - Смолян (партер) „Офис за комплексно обслужване“ и/или Кметство - с. Боголин и/или Общинска администрация Сатовча.

 

30.06.2021г.

с. Сатовча