25.07.2022

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    Община Сатовча,  на основание чл.128, ал.1 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП - ПП) за трасе и сервитут за „Нов кабел 20 kV за  захранване на нов трафопост за външно ел. захранване на ППС 2103 на „Цетин България“ ЕАД в ПИ 10046.3.125, село Ваклиново, община Сатовча, област Благоевград“.

   По реда на чл. 128, ал.5 от ЗУТ, в едномесечен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложение и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация.