06.08.2014

Уважаеми участници,

Във връзка с провеждането на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на ПСОВ в селата: Крибул, Долен, Осина, Ваклиново, Жижево, Фъргово, Боголин, Туховища и Годешево, община Сатовча. Доставка и монтаж на 9 броя модулно пречиствателно съоръжение" открита с Решение № 174 / 16.05.2014 година на кмета на община Сатовча и публикувана в РОП към АОП под номер 00637-2014-0003 от 16.05.2014 година, уведомяваме участниците подали оферти за участие в процедурата, че на 08.08.2014 година от 10.30 часа в заседателната зала на Общински съвет - Сатовча ще се проведе открито заседание на комисията назначена от Кмета на община Сатовча на което ще бъдат отворени ценовите предложения на участниците. При отварянето на ценовите предложения могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.