30.06.2014

Уважаеми участници
Във връзка с провеждането на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Прилагане на енергийно ефективни мерки в сградата на Общинска администрация Сатовча», открита с Решение № 214 / 28.05.2014 година на кмета на община Сатовча и публикувана в РОП към АОП под номер 00637-2014-0004 от 28.05.2014 година, уведомяваме участниците подали оферти за участие в процедурата, че на 01.07.2014 година от 16.00 часа че ще се проведе открито заседание на комисията назначена от Кмета на община Сатовча на което ще бъдат отворени ценовите предложения на участниците. При отварянето на ценовите предложения могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.