07.06.2019

OБЯВЛЕНИE

ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

            Съгласно чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Сатовча, обявява обществена консултация и приема предложения и становища относно проект за актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Сатовча през 2019г., приета с Решение № 484 / 31.01.2019г. на Общински съвет – Сатовча.

Проект за актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Сатовча

  В раздел „Б“- имоти, които общината има намерение да продаде се добавя:

  т.16- Продажба на ПИ-264 с площ от 4175.00 кв.м по плана на село Вълкосел

  Предложенията и становищата по предложената актуализация се приемат в деловодството на Общинска администрация – Сатовча, в срок до 08.07.2019 г. и на e-mail:  [email protected][email protected];

Мотиви: 

В Общинска администрация – с.Сатовча е постъпила молба от гражданин за закупуване на гореописаният имот общинска собственост. Към настоящият момент общината не използва същият имот и с продажбата  му ще се повиши приходната част на общинския бюджет.