15.11.2019

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

Съгласно чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Сатовча, обявява обществена консултация и приема предложения и становища относно проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация

§ 1. В чл. 12, ал. 6, т. 3  думите „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.” се заменят със „Закона противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.”

§ 2.  В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:

1. В  ал. 1:

а)  т. 2 се изменя както следва: „когато след избирането му е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер или на лишаване от право да заема държавна длъжност.”

б) в. т. 11 думите „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;” се заменят със „Закона противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество;”

2. В ал. 2 изречение първо след думите „се установяват” се добавя „служебно от общинската администрация относно съдимостта на лицата и със съответните други” и в изречение второ ;

3. В ал. 3 думите „т. 3, 5“ се заменят с „т. 5“

4. В ал. 4 след думите „получаване на” се добавя „справката и” и след цифрата „2“ се добавя „3“.

5. В ал. 5 думите „от партии” и запетаята след тях се заличават.

§ 3. В чл. 37, т. 1 накрая се добавя „и противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество”.

§ 4. В чл. 45 думите „или от заместник-председателя на Общинския съвет и се подписва от тях” се заменят с „един от председателите комисия и протокола се подписва от него”

 § 5. В чл. 70 се добавя изречение второ: „Решенията са приети с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници, когато броят на гласувалите „за” общински съветници е по-голям от останалата част от присъстващите на заседанието съветници.”.

§ 6. В чл. 81 накрая се добавя „и противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество”.

§ 7. В чл. 92 се правят следните изменения и допълнения:

 1. В ал. 1 думите „на общини или кметства” се заличават и:

а) в  т. 2 думите „или смърт” се заличават

б)  създава  се нова т. 3.

„3. при поставяне под запрещение;”

в) досегашната т. 3 става т. 4 и се изменя така:

„4. когато след избирането му е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер или на лишаване от право да заема държавна длъжност;“

г) досегашните т. 4 – 11 стават съответно т. 5 – 12;

д) в т. 11 думите „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси” се заменят със „Закона противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество”

е) създава се т. 13:

„13. при смърт”

2. В ал. 2 след думите „се установяват” се добавя „служебно от общинската администрация относно съдимостта на лицата”

3. алинея 3 се изменя така:

„(3) В тридневен срок от получаване на документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 2, т. 2, 5 и 10, общинската избирател­на комисия уведомява кмета, който може да направи писмено възражение пред комисията в тридневен срок от уведомяването му. В три- невен срок от изтичането на срока за възраже­ние общинската избирателна комисия приема решение. Когато установи, че обстоятелствата за прекратяване на пълномощията са налице, общинската избирателна комисия прекратява пълномощията на кмета.“;

4. създават се нови ал. 4 и 5:

„(4) В тридневен срок от получаване справката и на документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 1, т. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 и 13, общинската избирателна комисия обявява прекратяване на пълномощията на кмета.

(5) Решенията и отказите на общинската избирателна комисия по ал. 3, както и отказите по ал. 4 може да се оспорват пред съответния административен съд от заинтересуваните лица или от централните ръководства на партиите, компетентни съгласно устава, и ръководствата на коалициите, компетентни съгласно решението за образуване на коалицията, които са представени в общинския съвет или от упълномощени от тях лица, по реда на чл. 459 от Изборния кодекс. Препис от решението се изпраща на Централната избирателна комисия и на председателя на общинския съвет в тридневен срок от влизането му в сила.”

5. досегашната ал. 4 става ал. 6 и се изменя така:

„(6) Когато пълномощията на кмет са прекратени предсрочно, общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет. За временно изпълняващ длъжността кмет на общината или кмет на района се избира един от заместник-кметовете на общината, съответно на района. Когато няма назначен заместник-кмет, временно изпълняващ длъжността кмет на общината или кмет на района се избира по предложение на общински съветник.”

5. досегашната ал. 5 става  ал. 7;

6. досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея думите „местни избори” и „ал. 4“ се заменят съответно с  „общински съветници или кметове” и „ал. 6“;

7. досегашната ал. 7 става ал. 9 и в нея думите „местни избори” се заменят с  „общински съветници или кметове”;

8. досегашната ал. 8 става ал. 10 и в нея думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 8“;

9.  досегашната ал. 9 става ал. 11 и в нея думите „ал. 4, 5 и 6“ се заменят с „ал. 6, 7 и 8“.

§ 8. В чл. 95 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 се добавя изречение второ както следва:

„На гражданин, желаещ да получи копие от даден акт на Общинския съвет, се осигурява възможност за това срещу заплащане”.

2. Алинея 2 се отменя.

 

Предложенията и становищата се приемат в деловодството на Общински съвет – Сатовча, в срок до 15.12.2019 г. и на e-mail:  [email protected].

Мотиви: 

Предложението за промяна на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Сатовча, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация е във връзка с изменението на  разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Цели, които се поставят с предложения Проект и очаквани резултати:

Пълно съответствие с действащите нормативни актове от по-висока степен.

Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба:

За предлаганите промени не са необходими финансови средства.