23.12.2019

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

Съгласно чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Сатовча, обявява обществена консултация и приема предложения и становища относно проект на  Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги  на територията на община Сатовча

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните данъци  на територията на община Сатовча

§1.  В чл. 7 ал. 1 се изменя така:

 „(1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и самостоятелни обекти в сгради, както и поземлените имоти, разположени в строителните граници на населените места и селищните образувания, и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.“

§ 2. В чл. 17 ал. 4 се изменя така:

„(4) При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от служител на общинската администрация за сметка на данъчно задълженото лице. Данъчната оценка се определя от служител на общинската администрация и при наличие на счетоводни данни, определени в нарушение на приложимото счетоводно законодателство. Определянето на данъчната оценка се извършва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“

§ 3. В чл. 49 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думите „в останалите случаи – в  двумесечен срок от получаване на имуществото, след подаване на декларация по чл. 49, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси.” се заменят с „ в случаите по чл. 44, ал. 3 - към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване. „

2. Създават се нови ал. 3 и 4:

„(3) При безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на случаите по ал. 2, лицата, получили имущество, подават декларация за облагането му с данък и заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му.

(4) Декларация по ал. 3 не се подава в случаите по чл. 44, ал. 5 и 6 и чл. 48, ал. 1, т. 5, 6, 8 и 9, както и за получени и предоставени дарения от юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.“

§ 4. В чл. 48, ал. 1, т. 2 след думите „на регистрация“ се добавя „при доставки на услуги по чл. 97а и“.

Предложенията и становищата се приемат в деловодството на Общински съвет – Сатовча, в срок до 23.01.2020 г. и на e-mail:  [email protected].

Мотиви: 

В Общински съвет – Сатовча, е постъпило предложение от прокурор при Окръжна прокуратура – Благоевград, да се предприемат действия за актуализиране на Наредбата за определяне и администриране на местните данъци  на територията на община Сатовча, като се съобразят с изменението на Закона за местните данъци и такси,  уредено в ЗИДЗКПО, ДВ, бр. 96 от 06.12.2019 година.

Цели, които се поставят с предложения Проект и очаквани резултати:

Пълно съответствие с действащото национално законодателство.

Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба:

За предлаганите промени не са необходими финансови средства.