13.12.2019

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Представяме на вниманието  Ви проекта за приемане на програмата за управление и разпореждане с имотите –общинска собственост, в община Сатовча през 2020 г, която предстои да бъде разгледана на следващото заседание на Общински съвет-Сатовча

    Във връзка с разпоредбите на чл.26,ал.1,2 и ал.3 от Закона  за нормативните актове, Кметът на община Сатовча кани всички заинтересовани лица на обществено представяне и обсъждане на проекта за приемане на Програмата  за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост, в община Сатовча през 2020г, което ще се състои на 14.01.2020 г от 13;00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Сатовча в сградата на Общинска администрация Сатовча