10.01.2020

О Б Я В Л Е Н И Е 

     На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от Административно процесуалния Кодекс,  заинтересованите лица могат в 30 - дневен срок от публикуване, на настоящият Проект на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Сатовча 2020-2024г. на официалната интернет страницата на Община Сатовча, да направят предложения и да изразят становища по проекта на електронен адрес:  [email protected].