15.04.2020

Община Сатовча разширява обхвата на патронажната грижа чрез включване по проект BG05M9OP001 – 2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“.

Община Сатовча разширява обхвата на патронажната грижа чрез включване по проект BG05M9OP001 – 2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“. Цел на проекта е оказване на подкрепа на възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност от самообслужване; лица с увреждания; възрастни в риск – лица, които са в зависимост от грижи, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот; лица поставяни под карантина във връзка с COVID – 19; самотен/ни родител/и с малки деца, които са в невъзможност да ги оставят сами.

За изпълнение на допустимите дейности е предоставена безвъзмездна финансова помощ в размер на 73 575 лева осигурени по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Ще бъде създадена организация за връзка с наетите лица по населени места, за извършване на дейностите по проекта.

Заявления за кандидатстване ще се приемат до 30.04.2020г. в сградата на ОбА Сатовча.