30.08.2021

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА САТОВЧА ЗА 2020 ГОДИНА И  ОТЧЕТ ЗА СЪСТЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси д-р Ивайло Моллов – председател на Общински съвет – Сатовча, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за предстоящо публично обсъждане на Отчет за изпълнението на бюджета на община Сатовча за 2020 година  и Отчет за  състоянието на общинския дълг към 31.12.2020 година .

Публичното обсъждане ще се проведе на 08 септември 2021 г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет – Сатовча, при следния дневен ред:

1.  Отчет за изпълнението на бюджета на община Сатовча за 2020 година.

2. Отчет за  състоянието на общинския дълг към 31.12.2020 година.

Материалите по отчетите са на разположение на заинтересованите всеки работен ден в сградата на Общинска администрация.

Становища по годишния отчет за изпълнение на бюджета могат да се предоставят в деловодството на Общинска администрация – Сатовча,  и на електронен адрес: [email protected] и [email protected].