15.11.2021

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

Съгласно чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, Общинският съвет – Сатовча, обявява обществена консултация и приема предложения и становища относно проект на Наредба за условията и реда за използване на спортни  обекти – собственост на община Сатовча.

Предложенията и становищата се приемат в деловодството на Общински съвет – Сатовча, и на e-mail:  obs_satovcha@abv.bg в срок до 30 дни след публикуване на обявлението.

Мотиви за приемането на Наредбата за условията и реда за използване на спортните обекти – собственост на община Сатовча

Причини, налагащи приемане на Наредба за условията и реда за използването на спортните обекти – собственост на община Сатовча:

 Законът за физическото възпитание и спорта (чл. 103, ал. 2, т. 2) определя спортните обекти да се предоставят за ползване, да бъдат отдавани под наем, предоставяни на концесия и върху тях да се учредяват ограничени вещни права при условия и ред, определени в наредби, приети от общинските съвети.

Цели, които се поставят с предложения Проект и очаквани резултати:

Приемането на Наредбата има за цел определяне  на реда и условията за предоставянето на спортните обекти – общинска собственост на община Сатовча, съобразно новата нормативна уредба, което ще доведе до пълноценното им използване както в полза на спортните клубове и организации, така и в полза на обществото.

Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба:

За прилагането на Наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлагания проект на Наредбата за условията и реда за използване на спортните обекти – собственост на община Сатовча, е подзаконов нормативен акт и е в съответствие с нормативните актове по по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

Предварителна оценка по чл. 20 от Закона за нормативните актове

С приемането на Наредбата се цели привеждане със съответните норми на управлението на спортните обекти, което ще доведе до тяхното  законосъобразно и целесъобразно използването и осигуряване на по-голям достъп на населението до спортните обекти на територията на община Сатовча.