18.11.2021

С Ъ О Б Щ Е Н И Е     

     Във връзка с внесено в РИОСВ – Смолян Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда с вх. №КПД-11-128-(5)/12.11.2021г. за инвестиционно предложение „Увеличаване производственият капацитет на инсталация за производство на пелети от дървесни частици”, находяща се в УПИ ІІІ, кв. 76 по действащия план на с. Сатовча, общ. Сатовча, обл. Благоевград, уведомяваме заинтересованите страни, че електронно копие от искането и Информация за инвестиционното предложение можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37352

          Заинтересуваните лица могат да изразят становища в 14 дневен срок от датата на съобщаването на адрес: ул. „Дичо Петров" №16, гр. Смолян и/или на място в сградата на РИОСВ - Смолян (партер) „Офис за комплексно обслужване“ и/или в сградата на Общинска администрация Сатовча – Деловодство.

         Съобщението е поставено и на интернет страницата на Община Сатовча - www.satovcha.bg

18.11.2021г.

с. Сатовча