23.12.2021

СПРАВКА

по чл.26,ал.5 от ЗНА

За предложенията, становищата и възраженията, получени по публикуването на интернет страницата на община Сатовча, обявление за обществени консултации, относно актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, в община Сатовча през 2021 год.

        Във връзка с обявление за обществени консултации, относно актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, в община Сатовча през 2021 год. в обявения срок

/13.декември 2021 год./, в деловодството  на Общинска администрация-Сатовча и на e-mail: [email protected], [email protected], не са постъпили предложения, становища и възражения по предложения проект за актуализация на  Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, в община Сатовча през 2021 год.

Дата: 22.12.2021 г.