23.12.2021

СПРАВКА

Във връзка с чл. 71 Административнопроцесуален кодекс

 за постъпилите предложения във връзка с приемане на План-сметка за прогнозните приходи от ТБО и разходите на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 год.

   Проектът на План-сметка за прогнозните приходи от ТБО и разходите на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 год. е публикуван на интернет страницата на община Сатовча на 23 ноември 2021 година.

   В рамките на посочения срок в  деловодството на община Сатовча и на e-mail: [email protected] не са постъпили  предложения и становища по публикувания проект.