17.10.2022

OБЯВЛЕНИE

ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

            Съгласно чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Сатовча, обявява обществена консултация и приема предложения и становища относно проект за актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Сатовча през 2022г., приета с Решение №322  /27.01.2022г. на Общински съвет – Сатовча.

Проект за актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Сатовча

В РАЗДЕЛ   „Б“  ИМОТИ ,КОИТО   ОБЩИНАТА  ИМА   НАМЕРЕНИЕ     ДА ПРОДАДЕ СЕ ДОБАВЯ:

               т.23. Продажба на поземлен имот с идентификатор 10046.4.351 с площ на имота 2561 кв.м, местността „Белтога“, землище на село Ваклиново

               т.24. Продажба на поземлен имот с идентификатор 65440.48.74 с площ на имота 198 кв.м, землище на село Сатовча

               т.25. Продажба на поземлен имот с идентификатор 67270.32.82 с площ на имота 254 кв.м, местността „Църни Кочан“ , землище на село Слащен

В РАЗДЕЛ „Г“ -ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА УЧРЕЖДЕНИЯ НА БЮДЖЕТНА ИЗДРЪЖКА ИЛИ НА СДРУЖЕНИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ СЕ ДОБАВЯ:

т.3 Предоставяне за безвъзмездно право на ползване на помещение, находящо се в сграда бивша „Поликлиника“ с. Сатовча, с площ от 121 кв.м и една гаражна клетка с площ от 18 кв.м, застроени в УПИ I-534 от кв.42 по сега действащия план на село Сатовча, за нуждите на ЦСМП-Благоевград, ФСМП-

Сатовча

В РАЗДЕЛ  „Ж“- ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПОЛЗВА ПОД НАЕМ СЕ ДОБАВЯ:

т.3 самостоятелно обособено помещение- сладкарница, находящо се на първи етаж от двуетажна масивна сграда със застроена площ от 95 кв.м, застроена в УПИ I -82и83 от кв.26 по плана на село Вълкосел за Домашен социален патронаж.

Предложенията и становищата по предложената актуализация се приемат в деловодството на Общинска администрация – Сатовча, в срок до 14.00 часа на 17.11.2022г и на e-mail:  [email protected][email protected];

Мотиви: 

В Общинска администрация – с.Сатовча  има изявен интерес от жители на община Сатовча за закупуване горепосочените имоти– общинска собственост, като с продажбата  ще се повиши приходната част на общинският бюджет.