12.05.2023

ОБЯВА

     На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Община Сатовча обявява следното инвестиционно предложение за:

     „Добив и първична преработка на скалнооблицовъчни материали – гнайси от находище „Слатина“, землища на с. Фъргово и с. Жижево, община Сатовча, област Благоевград” с възложител „СТОУН ТРЕЙД 2000” ООД

     Електронно копие от информацията  за инвестиционното предложение можете да намерите на следния линк: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43176

     Заинтересованите лица могат да изразяват становища в 14-дневен срок от датата на публикуване на съобщението в сградата на Общинска администрация Сатовча - стая №10 -  Деловодство, сградата на кметство с. Жижево и в сградата на кметство с. Фъргово.

12.05.2023г.

с. Сатовча