24.01.2024

О Б Я В А

за обществен достъп до информация по Приложение 2, съгласно чл. 6, ал. 10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

   Уведомявам Ви, че е осигурен обществен достъп до информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно намерение за „Детска градина” в ПИ с планоснимачен номер 196 по действащия план на село Боголин.

   Информацията е на разположение на заинтересованите лица за запознаване и изразяване на становища в 14-дневен срок от датата на публикуване на съобщението, на следния линк:  http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46430,  раздел „Преценяване/Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС”.

   На същите основания информацията посочена по-горе е предоставена на разположение на заинтересованите лица в сградата на община Сатовча и на официалната интернет страница на общината.

24.01.2024г.

с. Сатовча