Село Плетена се намира в югозападна България и е част от Община Сатовча, област Благоевград. Площта на селото е 54,076 кв. км. Населението към 01.01.2007 г. е 1938 жители. 
 
Релефът е планински и хълмисто-планински, на места е силно пресечен. Климатът е умерено-континентален със силно средиземноморско влияние. Почвите са кафяви горски и песъкливо-глинести. Надморската височина на селото е от 700 до 1000 м, а най-високата точка в землището на с. Плетена е връх Унден, който е висок 1668 м. Връх Унден е връх в рида Дъбраш на Западните Родопи. За изкачването му не е необходима специална екипировка. В близост до него се намира резервата “Тъмната гора”. 
 
Река Бистрица, наречена още Плетенска река, е ляв приток на р. Места. Дължината на реката е 48,8 км. Бистрица извира от рида Дъбраш и тече на югозапад. Минава между селата Плетена и Сатовча, тече покрай главния път и при с. Долно Дряново се отклонява, насочва се на юг и след десетина километра се влива в р. Места. 
 
В землището на с. Плетена се намира пещерата “Мечата дупка”, която има дължина 12 метра. Друга забележителност в Плетена са два Римски моста - в местностите “Караманица” и “Банян”. Интерес представляват също и резервата “Конски дол” и местността “Комитски бараки”. 
 
“Комитски бараки” е местност с историческо значение. Там е било сборното място на комитите от ВМРО, от където идва и името на местността. 
 
При разкопки в землището на с. Плетена е открито тракийско въоръжение от края на ІV в. пр. Хр., което се намира в Историческия музей в гр. Благоевград. 
 
Кметството в с. Плетена вероятно съществува откакто съществува селото, но само с регистър за населението. През 1929 г. кмет на с. Плетена е Джафер Халачев. Той създава първите официални регистри за актовете за раждане, женитба и смърт, които до тогава са били в общината. 
 
Месец април 1924 г. в с. Плетена е създадена първата в района на сатовчанкото горско стопанство горско-производителна кооперация, наречена “Бор”. Член-кооператори е имало от почти всички фамилии в селото, за разлика например от Сатовча, където членовете на кооперацията са били само по-едрите земевладелци и чиновниците. През 1940 г. се планира да се развива като производствена дейност добива на смола за индустриалното производство. Производителността тогава зависела особено много от професията точилар. Известно име с тази професия тогава е Али Чаушев от с. Плетена. 
 
След 1941г., когато България се включва във Втората световна война, единственият източник на доходи за хората от с. Плетена е горското стопанство. Наред с дърводобива се извършва и залесяване на голите площи и в периода 1948 – 1953г. се създават и първите разсадници. 
 
На 20.02.1926г. в с. Плетена е открито училището. Първият учител в него е Николай Керезиев от с. Мосомище, а първите учители от Плетена са братята Исмет и Летиф Ибраимови. Интересен факт, е че първият директор на училището в с. Плетена е жена – Севда Бахчеванова, която е плетенска снаха. Нейна е и заслугата за построяването на Общежитието за средношколци в гр. Гоце Делчев. През годините директори на училището в с. Плетена са били Илиян Арнаудов, Камен Шекеров, Илия Доленски, Ради Доленски и Емил Бакалов. 
 
През 1937 г. в с. Плетена е основано читалище “Просвета”. Учителят Николай Лазаров от с. Долен е първият председател на читалището, а по-късно и първият библиотекар. През 1969г. започва строителството на читалищната сграда. Създават се певчески групи, които прославят селото и общината и до днес. На 24.05.1987г. се открива новата сграда на ЦДГ – с. Плетена. Освен до тук изброените личности село Плетена е дало на България и един генерал – ген. Цанко Доленски, бивш главнокомандващ Първа българска армия.  
 
Кмет на селото е Радослав Славеев Кълков, тел.: 0879121758