Projekt

Mënyra transkufitare për zhvillim të turizmit mbi bazën e burimeve ujore
Ref №: 2007CB16IPO007-2011-2-98

Objektivi I projektit:

Të shfrytëzohet pasurua e kurioziteteve dhe burimeve natyrore në rajonin transkufitar për larimin dhe krijimin e produkteve të reja turistike me pjesëmarrjen e njerëzve vendas.

Detyra konkrete:

  • Të përmirësohet infrastruktura rreth pellgjeve ujore në dy komunat – lumi Bistrica në Satovça dhe liqeni Lipovë;
  • Të përgatiten iniciativa turistike në dy komunat, që çojnë në shfrytëzim të këtyre burimeve për qëllimet e turizmit;
  • Të vendosen marrëdhënie partneriteti midis komuniteteve në të dy komunat për iniciativa të ardhshme të përbashkëta në fushën e zhvillimit të qëndrueshëm. е.


Komuna Lipovë

Ky projekt është bashkëfinancuar nga Bashkimi evropian në kuadrin e programit IPA Program për bashkëpunim transkufitar
Republika e Bullgarisë – IRJ Maqedonia 2007 - 2013, CCI Number 2007CB16IPO007

Komuna Satovça