Проект

Прекуграничен пристап за развој на туризмот преку користење на водните ресурси
Ref №: 2007CB16IPO007-2011-2-98

Цел на проектот:

Да се искористи изобилството од атракции и природни ресурси во прекуграничниот регион, со цел збогатување и создавање на нови туристички продукти со учеството на локалните жители.

Конкретни задачи:

  • да се подобри инфраструктурата околу водните басени во двете општини – река Бистрица во Сатовча и езерото Липково;
  • да се подготват туристички иницијативи во двете општини, кои да доведат до искористување на овие ресурси за целите на туризмот;
  • да се утврдат партнерски односи меѓу заедниците во двете општини за идни заеднички иницијативи во сферата на одржливиот развој.


Општина Липково

Овој проект е кофинансиран од Европската унија во рамките на IPA Програма за прекугранична соработка
Република Бугарија –Република Македонија 2007 - 2013, CCI Number 2007CB16IPO007

Општина Сатовча